ВАРФО (varpho) wrote,
ВАРФО
varpho

"Amakniyo" Apostolskie

Elżbieta Przybył: (2006) Wyznania wiary - Kościoły orientalne i prawosławie, s. 59-60:

"Według etiopskiej tradycji jest to wyznanie przekazane wiernym przez Apostołów w Jerozolimie. Wierni odmawiają je podczas każdej Liturgii."
According to the Ethiopian tradition this is a creed given to the faithful by Apostles in Jerusalem. The faithful are saying this creed during every Liturgy.

from the Ethiopian church in Jerusalem
1. We believe in one God, Maker of all creation, Father of our Lord and our God and our Saviour Jesus Christ, because his nature is unsearchable. 1. Wierzymy w jednego Boga, Stwórcę całego stworzenia, Ojca naszego Pana i naszego Boga, i naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, gdyż Jego natura jest niezbadana.
2. As we have before declared (i.e. in Didascalia), he is without beginning and without end, but he is ever living, and he has light which is never extinguished, and he can never be approached. 2. Jak wcześniej oświadczyliśmy, On [Jezus] jest bez początku i bez końca, ale jest jedynym żyjącym wiecznie żywy i ma światło, które nigdy nie zgaśnie, i którego my nigdy nie osiągniemy do którego nigdy się nie zbliżymy.
3. He is not two or three, and no addition can be made to him, but he is only one, living for ever, because he is not hidden that he cannot be known, but we know him perfectly through the law and the prophets, that he is almighty and has authority over all the creation. 3. Nie jest ani dwoma, ani trzema i nic nie może zostać do Niego dodane, lecz jest jeden, zawsze żywy. Ponieważ nie jest ukryty, nie może zostać poznany, ale wiemy doskonale dzięki Prawu i Prorokom, że jest wszechmocny i jest władcą wszystkiego, co stworzone.
4. One God, Father of our Lord and our Saviour Jesus Christ, who was begotten before the creation of the world, the onlybegotten Son coequal with him, creator of all the hosts, the principalities and the dominions: 4. Jeden Bóg, Ojciec naszego Pana i naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który został zrodzony przed stworzeniem świata, Jednorodzony Syn współistotny [Ojcu], Stwórca wszystkich zastępów, władz i panowań.
5. Who in the last days was pleased to become man, and took flesh from our Lady Mary, the holy Virgin, without Me seed of man, and grew like men yet without sin or evil; neither was guile found in his mouth. 5. On to w ostatnich dniach zechciał stać się człowiekiem i przyjął ciało z naszej Pani, Marii, świętej Dziewicy, bez nasienia mężczyzny, i wzrastał jak [każdy] człowiek, lecz bez grzechu i zła, i bez kłamstwa w swoich ustach.
6. Then he suffered, died in the flesh, rose from the dead on the third day, ascended unto heaven to the Father who sent him, sat down at the right hand of Power, sent to us the Paraclete, the Holy Spirit, who proceeds from the Father, and saved all the world, and who is co-eternal with the Father and the Son. 6. Następnie cierpiał, umarł w ciele, powstał z martwych trzeciego dnia, wstąpił na niebiosa do Ojca, który Go posłał. Siedzi po prawicy Mocy i posłał nam Parakleta, Ducha Świętego, który pochodzi od Ojca, i zbawia cały świat, i jest współwieczny z Ojcem i Synem.
7. We say further that all the creatures of God are good and there is nothing to be repented of, and the spirit, the life of the body, is pure and holy in all. 7. Twierdzimy również, że wszystkie stworzenia Boże są dobre i nie muszą być poprawiane, życie cielesne jest czyste i święte we wszystkim i duch - życie ciała - jest czysty i święty we wszystkim.
8. And we say that marriage is pure and childbirth is undefiled because God created Adam and Eve to multiply. We under stand further that there is in our body a soul which is immortal and does not perish with the body. 8. I twierdzimy, że małżeństwo jest czyste, a narodziny dziecka nieskalane, gdyż Bóg stworzył Adama i Ewę po to, by się rozmnażali. Dalej twierdzimy, że w naszym ciele jest dusza, która jest nieśmiertelna i nie ginie wraz z ciałem.
9. We repudiate all the works of heretics and all schisms and transgression of the law, because they are for us impure. 9. Wyrzekamy się wszystkich dzieł heretyków i wszystkich schizmatyków oraz naruszających prawoeń prawa, gdyż dla nas są onie nieczyściste.
10. We also believe in the resurrection of the dead, the righteous and sinners; and in the day of judgment, when every one will be recompensed according to his deeds. 10. Wierzymy także w zmartwychwstanie ciał zmarłych, w sprawiedliwych i grzeszników; i w dzień sądu, kiedy wszyscy zostaną wynagrodzeni za swoje uczynki.
11. We also believe that Christ is not in the least degree inferior because of his incarnation, but he is God the Word who truly became man, and reconciled mankind to God being the High-Priest of the Father. 11. Wierzymy także, że Chrystus nie jest w żaden sposób gorszy [od pozostałych Osób Boskich – przyp. E.P.] z powodu swojego wcielenia, lecz że jest Bogiem-Słowem, który prawdziwie stał się człowiekiem i pogodził ludzkość z Bogiem Ojcem, i który jest Najwyższym Kapłanem.
12. Henceforth let us not be circumcised like the Jews. We know that he who had to fulfil the law and the prophets has already come. 12. Odtąd pozwolono nam nie dokonywać obrzezania, jak [to czynią] Żydzi. Wiemy [bowiem], że Ten, który wypełnił Prawo i Proroków już przyszedł.
13. To him, for whose coming all people looked forward, Jesus Christ, who is descended from Judah, from the root of Jesse, whose government is upon his shoulder: to him be the glory, thanksgiving, greatness, blessing, praise, song, both now and ever and world without end, Amen." 13. Temu, którego przyjścia wyczekiwali wszyscy ludzie, Jezusowi Chrystusowi, który wywodzi się z [plemienia] Judy, z drzewa Jessego, w którego rękach leży władza, Jemu należy się chwała, dziękczynienie, wywyższanie, błogosławieństwo, modlitwa, pieśń, teraz i zawsze, i do skończenia świata. Amen.

[w tabeli po lewej stronie tekst angielski za oficjalną stroną Etiopskiego Kościoła Prawosławnego Tewahedo, po prawej - tłumaczenie Elżbiety Przybył, autorki książki. w paru miejscach, bazując na tekście angielskim, poprawiłem tłumaczenie przekreślając sformułowania moim zdaniem nieścisłe, podkreślając moje propozycje. niestety języka gyyz nie znam. dodałem też numerację, bazując na podziale na akapity wersji angielskiej.]

w tym wyznaniu wiary spodobało mi się zwłaszcza zakończenie punktu 2., podkreślające zasadniczą różnicę między Chrystusem a nami - ludźmi. w ogóle intryguje włączenie w wyznanie wiary wielu elementów dotyczących nie Boga, a człowieka [małżeństwo, obrzezanie].

in this creed i particularly liked the ending of the 2nd "article", emphasizing the crucial difference between Christ and us - people. it's also intriguing for so many anthropological elements [marriage, circumcision] to be included into the creed.
Tags: theology
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments